Osteoporose: De Salt Osteoporose Studie – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Osteoporose: De Salt Osteoporose Studie

Onze praktijk doet mee aan de Salt Osteoporose Studie. Als u een vrouw bent in de leeftijd van 65 jaar tot 90 jaar kunt u benaderd worden om mee te doen. Deelname is natuurlijk geheel vrijwillig. Mocht u om welke reden dan ook van medewerking afzien, dan is dat op geen enkele wijze van invloed op onze hulp aan en waardering voor u

Wat is osteoporose?

Osteoporose ofwel botontkalking is een aandoening die vooral voorkomt bij vrouwen na de overgang. Bij botontkalking worden de botten brozer, waardoor veel sneller een botbreuk kan ontstaan. Botbreuken van de heup en inzakkingen van de wervels zijn de belangrijkste problemen. Van osteoporose merkt u meestal niets tot het moment dat u iets breekt. Helaas kunnen de meeste osteoporotische botbreuken niet vooraf voorspeld worden. Op welke manier we osteoporotische botbreuken het beste kunnen voorkómen is nog niet goed onderzocht.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of we meer botbreuken kunnen voorkómen als we meer vrouwen met osteoporose gaan opsporen en behandelen dan nu het geval is. Het is een groot onderzoek, in totaal worden 20.000 vrouwen van vijfenzestig jaar en ouder uitgenodigd.

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de osteoporosewerkgroep van het VU medisch centrum in samenwerking met het huisartsenlaboratorium SALT.

Beschrijving van het onderzoek

In de eerste plaats vragen wij u een vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op risicofactoren voor osteoporose. Ook vragen wij u schriftelijk toestemming te geven voor het onderzoek. Na het terugsturen van de vragenlijst en het toestemmingsformulier worden de deelnemers verdeeld over twee verschillende groepen. Verdeling in deze groepen zal plaatsvinden op basis van loting. Het toeval bepaalt dus tot welke groep u zult gaan behoren. De ene groep zal meteen een uitgebreider behandelprogramma krijgen om botbreuken te voorkomen (groep 1). De andere groep krijgt dit na drie jaar (groep 2). Om de onderzoeksprocedure goed te laten verlopen, wordt van tevoren niet bekendgemaakt in welke groep u wordt ingedeeld.

Wat betekent meedoen voor u?

• Viermaal in 4,5 jaar een vragenlijst invullen (gemiddelde duur: tien minuten).

• Als de vragenlijst onvolledig is ingevuld of aanvullende informatie noodzakelijk is, zal telefonisch contact met u worden opgenomen of een tweede brief worden verstuurd.

• Als u in groep 1 inloot, ontvangt u mogelijk een oproep om eenmalig een botdichtheidmeting en bloedonderzoek te ondergaan en u krijgt, als dat nodig is, een behandeladvies en eventueel geneesmiddelen voorgeschreven door uw huisarts.

• Als u in groep 2 inloot, informeren wij u of u volgens de huidige adviezen in aanmerking zou komen voor aanvullend onderzoek

• Als u in groep 2 inloot dan krijgt u, als dat voordelig voor u zou kunnen zijn, na drie jaar alsnog nader onderzoek aangeboden.

• Als u verhuist, vragen wij u ons te informeren, zodat we de vragenlijsten naar het juiste adres kunnen sturen.

• Het kan zijn dat we u aan het eind van het onderzoek op een later tijdstip nogmaals vragen om een vragenlijst in te vullen.