Keuringen en medische verklaringen – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Keuringen en medische verklaringen

Ten aanzien van het keuren van eigen patiënten geldt het volgende:

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst (KNMG), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen et cetera van zijn of haar patiënt Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zijn.

Wat betekent dit voor u?

Bovenstaande tekst is de officiële tekst van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst waaraan wij ons conformeren. Hierin staat kort gezegd dat uw huisarts in principe geen verklaring afgeeft over u (of uw medische toestand) aan welke instantie dan ook, en dat uw huisarts ook geen (medische) keuringen doet. Dit betekent dat in voorkomende gevallen de instantie die een verklaring van u verlangt, of u zelf, een onafhankelijke arts moeten inschakelen. In deze informatiefolder wordt dit standpunt toegelicht. U kunt deze folder gebruiken in uw gesprek met de instantie die een verklaring van u vraagt.